Behoeftenprognose

De veranderingen in de huishoudenssamenstelling moéten effect hebben op de vraag naar woningen. Op basis van prognoses en woonbehoefteprofielen van huishoudens bepalen we welke veranderingen er op ons afkomen.

Wanneer bijvoorbeeld het aantal 65-plussers  toeneemt, zullen naar verwachting immers ook meer woningen worden gevraagd door mensen met een zorgbehoefte. Om na te gaan welke woningen per type huishouden worden gewenst, kan voor elke gemeente per leeftijds- en inkomensgroep een woonwensprofiel worden opgesteld. Dit profiel geeft aan in welke mate huishoudens in de verschillende typen woningen (willen) wonen.  Deze woonwensprofielen vormen de basis van de behoeftenprognose.

Wanneer we de woonwensprofielen van de huishoudens combineren met de verwachte huishoudensontwikkeling, is het mogelijk de ontwikkeling van de woningbehoefte tot 2020, tot 2030 en zelfs tot 2040 in kaart te brengen. We veronderstellen dan wel dat de typen huishoudens in de toekomst nog steeds de voorkeur geven aan dezelfde typen woningen als nu. Doordat in 2020 echter de samenstelling van de huishoudens is veranderd (en in latere jaren opnieuw), verandert immers ook de vraag naar woningen.  

Aanpak
De behoeftenprognose kan worden opgesteld zonder daarvoor een enquête te houden.  Wel is informatie nodig over de ontwikkeling van huishoudens (uit een prognosemodel) en de woonwensen van die huishoudens. Dit laatste kán uit een lokale woningmarktenquête worden afgeleid, maar hoeft niet. We kunnen ook volstaan met een analyse van het WoonOnderzoek Nederland.

Verder zijn de verwachtingen omtrent de economische groei van invloed op de uitkomsten van de prognose.  Doordat deze lastig is in te schatten adviseren wij graag over de realistische scenario's.
   
Uit de praktijk

Veel gemeenten en corporaties vragen zich af of de woningvoorraad voldoende aansluit op de behoefte die de huishoudens  straks (2020, 2030) zullen hebben.

De afgelopen jaren stelden wij prognoses op over onder andere de volgende gemeenten:


Veranderingen in de samenstelling leiden tot veranderingen in de woonbehoeften