Haalbaarheidsonderzoek

U heeft min of meer concrete plannen over de (her)ontwikkeling van een locatie. Maar u twijfelt over de belangstelling, de doelgroep en de eisen die men aan woning en woonomgeving stelt.  

Het herbestemmen van een complex voor ouderen, het aanbieden van (voormalige koop)woningen in het dure huursegment, of het ontwikkelen van een dienstenpakket. Deze activiteiten hebben gemeen dat zij alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer er voldoende vragers zijn.

Het achterhalen van deze informatie vraagt om nadere informatie van de potentiële belangstellenden. Helaas is echter niet altijd bekend wie dit zijn. Dan kan in veel gevallen worden volstaan met een analyse van het WoonOnderzoek Nederland. Hierin is het vaak mogelijk zowel de kenmerkende eigenschappen van het aanbod als die  van de doelgroep te onderscheiden. Vervolgens gaan we na hoe groot het aantal belangstellenden vermoedelijk zal zijn in het betreffende marktgebied.

In aanvulling hierop is het nuttig de informatie te 'spiegelen' aan soortgelijk aanbod op de markt. Het in beeld brengen van de concurrentie en het houden van interviews bij haalbaarheidsonderzoek leveren dan een belangrijke toegevoegde waarde.
   
Uit de praktijk

Een corporatie heeft in Driebergen twee woonzorglocaties in bezit. Hiervoor worden plannen voor renovatie en/of nieuwbouw ontwikkeld. 

De corporatie  heeft een marktonder- zoek laten verrichten naar de  vraag- ontwikkeling van verschillende vormen van wonen met zorg én het huidige en toekomstige aanbod van andere woonzorglocaties in de omgeving.

Het ramingsmodel van Tympaan is gebruikt voor het berekenen van de vraagontwikkeling en tevens is een vertaling gemaakt van dit model naar de huidige indeling in ZZP's. Daarnaast zijn andere doelgroepen dan alleen senioren bekeken en zijn de woonwensen in beeld gebracht. Het aanbod van andere aanbieders en de plannen daarvoor zijn in beeld gebracht door middel van interviews.