Aanpak
Afhankelijk van het soort vraag stellen wij u enkele mogelijke manieren voor om tot een weloverwogen en gedragen antwoord te komen. Bij voorkeur stellen we in een gesprek de aanpak gezamenlijk vast. Da aanpak bestaat meestal uit een mix van methodieken.

Interviews
Bijna elk onderzoek gaat gepaard met enkele interviews met deskundigen. Vaak zijn dat personen die  de lokale markt of het beleid goed kennen. Hun inbreng geeft mede richting aan het onderzoek of ondersteunt het trekken van conclusies.

Panels (focusgroepen)
Bij sommige vragen zijn we niet op zoek naar de mening van deskundigen, maar van de (toekomstige) klant. Om bijvoorbeeld concrete plannen over een voorgenomen ontwikkeling (nieuwbouw, wijkaanpak,  wijze van woonruimteverdeling) te toetsen, kunnen deze worden verbeeld en tijdens een bijeenkomst voorgelegd aan een groep van circa  10 consumenten (focusgroep). Door middel  van een programma dat bestaat uit het geven van prikkels en het ontvangen van respons, gaan wij na wat voorkeuren zijn, maar vooral ook  wat achterliggende motieven zijn om keuzes te maken.  De conclusies leiden doorgaans tot  enkele nuttige bijstellingen van de plannen.

Bronnenonderzoek
Veel onderzoek begint met het raadplegen van relevante bronnen, zoals beleidsnota's, statistische bronnen en specifieke kennis over het onderzoeksthema.  Uitgebreide bronnen zijn soms voldoende om een compleet onderzoek uit te voeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het WoonOnderzoek Nederland (WoON) dat inzicht geeft in de woonwensen van allerlei doelgroepen. In combinatie met huishoudensprognoses kan het WoON ingezet  worden om ontwikkelingen in de vraag op lange termijn na te gaan en zo een behoeftenprognose op te stellen.

Enquêteren
Vaak ligt het accent bij onderzoek op 'orden van grootte', zoals de omvang van de vraag en aanbod van woningtypen, de omvang van bepaalde doelgroepen, het aantal tevredenen met de dienstverlening etc. Het houden van een enquête is dan algauw de geëigende aanpak.

De twee belangrijkste eisen die we aan de enquête stellen zijn:
Afhankelijk van de gewenste respons, het budget en de onderzoeksperiode komen verschillende aanpakken in aanmerking, zoals schriftelijk, telefonisch en internetenquêteren. Afstemming met de opdrachtgever over de  formulering van de vragenlijst  is een wezenlijk onderdeel in de aanpak.

Bij de uitvoering van de enquêtes werkt Questan samen met enkele professionele partners.

Open vragen in enquêtes
Questan beschikt over software waarmee de antwoorden op open vragen eenvoudig kunnen worden gegroepeerd en gekwantificeerd, waardoor de analyse efficiënt kan worden uitgevoerd. Deze analyse kan worden uitgevoerd wanneer de antwoorden op de open vragen als tekstbestand beschikbaar is, en waarbij elke opmerking op een regel is weergegeven. Op basis hiervan


   
Uit de praktijk

Questan heeft ervaring met verschillende soorten enquêtes, waarbij vaak met profesionele partners wordt samengewerkt.  Onderzoek naar de actuele situatie op de woningmarkt is vaak gebaseerd op een enquête.
 
We laten graag de relevante partijen aan het woord. Meestal zijn enkele interviews voldoende om een onderzoek te ondersteunen.

Panels worden soms als zelfstandig onderzoek toegepast, bijvoorbeeld bij het toetsen van plannen.

In combinatie met ander (kwantitatief) onderzoek kunnen zij op twee manieren worden ingezet: als voorbereiding  en aanscherping van een enquête of als toetsing en verdere aanvulling van de conclusies.

Bronnenonderzoek is een standaardonderdeel van bijna elk onderzoek.  Voor inzicht in ontwik- kelingen naar woningbehoefte op de lange termijn  volstaat een analyse van WoON en huishoudensprognoses.