Nieuwbouwdifferentiatie

Nieuwbouw biedt de mogelijkheid om het woningaanbod aan te passen. Vaak op zeer bescheiden wijze, omdat de nieuwbouw in vergelijking met de bestaande woningvoorraad beperkt van omvang is.

Bij het bepalen van de samenstelling van de nieuwbouw kan men verschillende doelen hebben, zoals:
Hoe de uiteindelijke keuze ook uitvalt, men doet er goed aan zich af te vragen wat de nieuwbouw betekent voor de balans tussen vraag en aanbod. Dit geldt vooral wanneer de uitbreidingsmogelijkheden relatief beperkt zijn. Dan  komt het er immers op aan rekening te houden met de locale woonwensen.

Een goed uitgangspunt is veelal eerst te kijken naar de lokale tekorten en overschotten, zodat duidelijk is in hoeverre de uiteindelijk gekozen beleidskoers hiervan afwijkt. Dan kan ook worden ingeschat wat de consequenties hiervan zijn.

Vraag, aanbod, tekorten en oveschotten  per marktsegment


   
Uit de praktijk

In de kern Moordrecht (gemeente Zuidplas) wordt de wijk Vijfakkers ontwikkeld. Deze wijk omvat 11 ha en maakt het mogelijk om een woonwijk aansluitend op de bestaande bebouwing tot stand te brengen. Vanwege de grootschaligheid van de wijk kan een gevarieerd woonmilieu voor verschillende leeftijds- en inkomensgroepen worden gecreëerd.

Bij het ontwikkelen van de wijk moet er rekening mee worden gehouden dat dit de laatste locatie binnen de bebouwingscontouren is, waar nog nieuwbouw kan plaatsvinden. Dit betekent dat locale woningbehoefte in deze wijk moet worden opgelost. 

Wij hebben deze vraag beantwoord door bestaande onderzoeken te actualiseren om zo de lokale en regionale marktsituatie in kaart te brengen.