Projecten


Woonnet Rijnmond en de woningmarkt

De 220.000 corporatiewoningen in de regio worden verhuurd via de portal Woonnet Rijnmond. Questan werkte in samenwerking met Maaskoepel een analysemodel uit om eenvoudig marktinformatie te kunnen verkrijgen. De informatie is beschikbaar op verschillende schaalniveaus, kan op kaart worden gepresenteerd en biedt toegang tot achtergrondinformatie over de verhuurbaarheid van de woningcomplexen. (2016)


Afwegingsmodel lokaties wonen met zorg


Met de extramuralisatie van het 'wonen met zorg' ontstaat meer behoefte aan particuliere woonvormen met mogelijkheid voor zorg. Voor de landelijke zorgaanbieder Panta Rhei stelde Questan een afwegingsmodel op dat de relevante kenmerken van 2000 woonplaatsen in Nederland in beeld brengt. Het model omvat zowel bevolkings- als vastgoedgegevens en is een uitwerking van een eerdere versie. Met het afwegingsmodel kan Panta Rhei snel locaties beoordelen op basis van de omgevingskenmerken (2016)


Analyse WoON 2015

Sinds april 2016 is het WoonOnderzoek Nederland (WoON2015) beschikbaar voor nadere analyse. Wij stelden analyses voor de gemeente Zuidplas. Doordat is gewerkt met de originele definities van CBS en het minsterie van BiZa, zijn de uitkomsten vergelijkbaar met die van andere gemeenten en met het analysehulpmiddel CIta Vista. Het rapport behandelt onder andere tekorten en overschotten, tevredenheid met en betaalbaarheid van het wonen.
(2016)


Schaarste en de Huisvestingsverordening
 
Door de noodgedwongen verkoop van grote aantallen huurwoningen (VESTIA) in de gemeente Zuidplas neemt het betaalbare huuraanbod zienderogen af.  De schaarse woningen die nog wel op de markt komen, hebben veel belangstelling bij de inwoners van de gemeente. Een Huisves- tingsverordening zou een oplossing kunnen bieden. De gemeente Zuidplas vroeg Questan de mate van schaarste vast te stellen. (2015)


Scheiden van wonen en zorg: afstemming van taken

 
De effecten van het scheiden van wonen en zorg beginnen duidelijk te worden. Dat vraagt om een aanpassing van het takenveld van partijen in wonen, zorg en welzijn. Questan werkt mee aan het vormgeven van de wenselijke herschikking en samenwerking tussen partijen in Midden-Holland.
(2015)


Kansen  voor jongeren in Leidschendam-Voorburg
 
De gemeente Leidschendam-Voorburg is bezig met een visie op het invullen van bouwlocaties in de komende jaren. Daarbij wil zij nadrukkelijk ook aandacht besteden aan de woonwensen van jongeren in de gemeente. Een enquête vormt een bron voor de nieuwe beleidsrichting.
(2014/2015)


Een nieuw leven voor een oud zorgcomplex
 
Het voormailge zorgcomplex Jozefpark in Tilburg is een rijksmonument. De eigenaar ontwierp hierin eengezinswoningen en enkele appartementen.
Questan ging na hoeveel belangstellling er voor een dergelijk aanbod is, welke doelgroepen het betreft en welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn.
(2013)


Langer thuis in Midden-Holland

De extramuralisatie van mensen met een zorgvraag voltrekt zich in hoog tempo. Maar is het aanbod aan zorg  en woningen daarvoor geschikt? En welke knelpunten doen zich voor als gevolg van het langer thuis wonen? Analyse van woningbestanden en interviews met zorgpartijen en sociale teams brengen aan het licht waar de kansen liggen voor het ondersteunen van het langer thuis wonen.

In samenwerking met JSO te Gouda (2015-2016)


De markt voor dure huur
 
Woningen vanaf € 700 vormen een ingewikkeld marktsegment. Geen subsisies, wel de concurrentie van goedkopere huur en de (fiscaal) gesubsidieerde koopsector. Voor een woningcorporatie in Tilburg stelde Questan een concurrentieanalyse op.

(2013)


Waardebepaling in de sociale huursector

 
3B Wonen verhuurt circa 3.500 woningen in de gemeente Lansingerland. In het voorraadbeleid (c.q. assetmanagement) ontstaat de vraag hoe de woningvoorraad te waarderen. Anders dan op de vrije markt, is de prijs immmers geen goede indicator. Met behulp van een set van vier verhuurbaarheidsindicatoren is de marktpositie van de woningen in de gemeente helder in beeld gebracht. (2015)


DAEB of niet-DAEB; dat is de vraag

 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug vraagt zich samen met de corporaties af wat de invoering van de nieuwe Woningwet en het 'Passend toewijzen' betekenen voor de gewenste omvang en samenstelling van het woningaanbod en daarbinnen van het  sociale huursegment. Welke woningen zouden tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) moeten worden gerekend (en welke niet)?  (2015)


Effecten van scheiden van wonen en zorg

  
De gemeenten in de regio Midden-Holland willen grip op de effecten van de extramuralisaties. Partijen krijgen te maken met een ander speelveld en nieuwe rollen. 
Questan brengt de effecten in beeld op alle schaalniveaus zodat betrokkenen weten waar zij samen aan toe zijn.

In samenwerking met JSO te Gouda  (2013/2014)


Ruimtelijk onderzoek

Woningen, maar ook aanbod van zorg of welzijnsproducten, krijgen meerwaarde door hun omgeving. Door beleidsonderwerpen op het juiste schaalniveau te bekijken, worden eerder passende maatregelen geformuleerd. Questan maakt analyses van landelijk tot op postcodeniveau.  (2014) 


Kleinschalige particuliere woon- en zorgvoorzieningen

 
De eigen bijdrage bij verblijf in een zorginstelling is voor mensen met hogere inkomens sterk gestegen. De vraag naar luxe woonvoorzieningen neemt hierdoor toe. Voor een landelijke zorgaanbieder stelde Questan een marktanalyse op. (2013)