Beleidsevaluaties

Het opstellen van een beleidsplan helpt bij het realiseren van doelen die de organisatie zich heeft gesteld. Bij beleidsevaluerend onderzoek gaat het om het systematisch nagaan van de manier waarop het door een organisatie geformuleerde beleid is vertaald in doelstellingen. En of de doelstellingen hebben geleid tot een doelgerichte uitvoering.

In de praktijk worden helaas niet alle voorgenomen maatregelen uitgewerkt en gerealiseerd. Er kunnen wettelijke belemmeringen zijn, financiën kunnen ontbreken of partijen (intern of extern) blijken niet in staat te zijn de maatregelen binnen de gewenste termijn vorm te geven.

Rekenkameronderzoek

Beleidseveluaties voor gemeenten worden vaak uitgevoerd door lokale rekenkamers. Deze organisaties voeren onderzoeksopdrachten uit voor de controlerende organen zoals gemeenteraden. De raadsleden zijn vaak zelf niet in staat een gedegen onderzoek uit te voeren en geven daarvoor de lokale rekenkamer een opdracht.

Rekenkamers richten zich in het algemeen op de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de wetmatigheid van het gevoerde beleid. Zij beoordelen niet alleen de resultaten, maar vooral de wijze waarop de gemeente hieraan heeft bijgedragen.

Rekenkameronderzoek bestaat veelal uit een analyse van schriftelijke bronnen (beleidsnota's, raadsverslagen) en interviews met betrokkenen. Soms wordt ook aanvullend veldwerk verricht, bijvoorbeeld om na te gaan of gehanteerde veronderstellingen juist waren.

De bevindingen worden gerapporteerd, waarna ambtenaren en het bestuur de kans krijgen te reageren. Afronding vindt plaats door de presentatie van conclusies en aanbevelingen aan het gemeenteraad en -bestuur.

Questan ondersteunt rekenkamers door het uitvoeren van (delen van) het onderzoek en het opstellen van conceptrapportages, waarin de bevindingen worden gerapporteerd.


   
Uit de praktijk

Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek laten verrichten naar het
woningbouwbeleid in de gemeente Zundert. Doelstelling van het beleid was om te voorzien in woningen voor van  tevoren gedefinieerde doelgroepen. Het beleid was gericht op het bouwen van veel nieuwe (eengezins-) woningen.

Uiteindelijk bleken echter vooral duurdere appartementen gebouwd te worden, omdat op de beschikbare (relatief dure) locaties binnen de
bebouwde kom de exploitatie daarvan eenvoudiger rond te krijgen was.

Er werden dus wel veel, maar niet de juiste woningen gebouwd. Het onderzoek bestond uit een analyse van bronnen, gesprekken met sleutel- informanten en een enquête onder bewoners van nieuwbouwwoningen.

Aan de gemeenteraad is een reeks aanbevelingen gepresenteerd, waarmee de gemeente haar beleid meer doelmatig kan vormgeven.