Onderzoek voor woonbeleid

Goed wonen is een essentiële voorwaarde voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Maar wat is 'goed wonen' en hoe kunnen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties hun aanbod optimaal afstemmen op de vraag? Questan geeft u het antwoord op deze vragen.

Questan helpt u om beleidskeuzes te maken en te onderbouwen. Op het terrein van wonen, vaak in combinatie met zorg en welzijn. Wij ontwikkelen ideeën, ondersteund door beschikbare en nieuwe informatiebronnen. Wij weten onderzoeks-
resultaten op hun waarde te schatten en waarde toe te voegen.


Actueel

Vraag het de mantelzorger

De extramuralisatie vindt momenteel in hoog tempo plaats. Op zich is dat geen nieuw verschijnsel: het aantal plaatsen in verzorgingshuizen daalde tussen 1980 en 2010 al van  150.000 naar 84.000. Bijna een halvering. Terwijl het aantal 80-plussers in Nederland in dezelfde periode meer dan verdubbelde.

Wel is nieuw dat in snel tempo mensen met een aanzienlijke zorgbehoefte niet meer terecht kunnen in een tehuis.  Gelukkig maar dat gemeenten en zorgorganisaties er alles aan doen om de toenomen zorgvraag  'in de wijk' zoveel mogelijk te faciliteren.

Maar wie houdt eigenlijk in de gaten of er geen ongelukken gebeuren door al die zelfstandigheid? Mensen die ondanks alle goede beleidsvoornemens toch tussen de wal en het schip vallen? 

Naast de mensen met een zorgbehoefte kunnen (hun) mantelzorgers de woon-zorgsituatie goed beoordelen. Zij kunnen niet alleen beoordelen hoe zelfredzaam de zorgvrager in die situatie is, zij kunnen ook aangeven welke maatregelen kunnen leiden tot verbetering. Een uitnodiging voor een onderzoek (gericht aan de zorgvrager) biedt op zijn minst de gelegenheid om zich over de woonzorgsituatie te uiten.  We mogen de extramuralisatie immers pas geslaagd noemen wanneer de zorgvragers dat (volgens hun mantelzorgers) dat ook vinden!

Bel of mail voor nadere informatie-uitwisseling.

Frank van Hoorn

 
Recente projecten
 
Woonnet Rijnmond en de woningmarkt

De 220.000 corporatiewoningen in de regio worden verhuurd via de portal Woonnet Rijnmond. Questan werte in samenwerking met Maaskoepel een analysemodel uit om eenvoudig marktinformatie te kunnen verkrijgen. De informatie is beschikbaar op verschillende schaalniveaus, kan op kaart worden gepresenteerd en biedt toeegang tot achtergrondinformatie over de verhuurbaarheid van de woningcomplexen.

(2016)

Afwegingsmodel voor woonvormen met zorg

Met de extramuralisatie van het 'wonen met zorg' ontstaat meer behoefte aan particuliere woonvormen met mogelijkheid voor zorg.
Voor de landelijke zorgaanbieder Panta Rhei stelde Questan een afwegingsmodel op dat de relevante kenmerken van 2000 woonplaatsen in Nederland in beeld brengt. Het model omvat zowel bevolkings- als vastgoedgegevens en is een uitwerking van een eerdere versie uit 2013.


(2016)

Analyse WoON 2015

Sinds april 2016 is het WoonOnderzoek Nederland (WoON2015) beschikbaar voor nadere analyse. Wij stelden analyses op de voor de gemeente Zuidplas. Doordat is gewerkt met de originele definies van CBS en het minsterie van BiZa, zijn de uitkomsten vergelijkbaar met die van andere gemeenten en met het analysehulpmiddel CIta Vista. Het rapport behandelt onder andere tekorten en overschotten, tevredenheid met en betaalbaarheid van het wonen.

(2016)

Langer thuis in Midden-Holland

De extramuralisatie van mensen met een zorgvraag voltrekt zich in hoog tempo. Maar is het aanbod aan zorg  en woningen daarvoor geschikt? En welke knelpunten doen zich voor als gevolg van het langer thuis wonen? Analyse van woningbestanden en interviews met zorgpartijen en sociale teams brengen aan het licht waar de kansen liggen voor het ondersteunen van het langer thuis wonen.

In samenwerking met JSO te Gouda (2015-2016)

DAEB of niet-DAEB. Dat is de vraag 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug vraagt zich samen met de corporaties af wat de invoering van de nieuwe Woningwet en het 'Passend toewijzen' betekenen voor de gewenste omvang en samenstelling van het woningaanbod en daarbinnen van het  sociale huursegment. Welke woningen zouden tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) moeten worden gerekend (en welke niet)?  
(2015)

Schaarste en de Huisvestingsverordening
Door de noodgedwongen verkoop van grote aantallen huurwoningen (VESTIA) in de gemeente Zuidplas neemt het betaalbare huuraanbod aanbod zienderogen af.  De schaarse woningen die nog wel op de markt komen, hebben veel belangstelling bij de inwoners van de gemeente. Een Huisves- tingsverordening zou een oplossing kunnen bieden. De gemeente Zuidplas vroeg Questan de mate van schaarste vast te stellen.
(2015)

Waardebepaling in de sociale huursector

3B Wonen verhuurt circa 3/500
woningen in de gemeente Lansingerland. In het voorraadbeleid (c.q. assetmanagement) ontstaat de vraag hoe de woningvoorraad te waarderen. Anders dan op de vrije markt, is de prijs immmers geen goede indicator. Met behulp van een set van vier verhuurbaarheidsindicatoren is de marktpositie van de woningen in de gemeente niettemin helder in beeld gebracht.
(2015)

Scheiden van wonen en zorg: een afstemming van taken 

De effecten van het scheiden van wonen en zorg beginnen duidelijk te worden. Dat vraagt om een aanpassing van het takenveld van partijen in wonen, zorg en welzijn. Questan werkt mee aan het vormgeven van de wenselijke herschikking en samenwerking tussen partijen in Midden-Holland.

(2015)

Kansen  voor jongeren in Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg is bezig met een visie op het invullen van bouwlokaties in de komende jaren. Daarbij wil zij nadrukkelijk ook aandacht besteden aan de woonwensen van jongeren in de gemeente. Een enquête vormt een bron voor de nieuwe beleidsrichting.

(2014/2015)

Effecten van scheiden van wonen en zorg
  
De gemeenten in de regio Midden-Holland willen grip op de effecten van de extramuralisaties. Partijen krijgen te maken met een ander speelveld en nieuwe rollen. 
Questan brengt de effecten in beeld op alle schaalniveaus zodat betrokkenen weten waar zij samen aan toe zijn.

In samenwerking met JSO te Gouda  (2013/2014)

Een nieuw leven voor een oud zorgcomplex 

Het voormailge zorgcomplex Jozefpark in Tilburg is een rijksmonument. De eigenaar ontwierp hierin eengezinswoningen en enkele appartementen.
Questan ging na hoeveel belangstellling er voor een dergelijk aanbod is, welke doelgroepen het betreft en welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn.
(2013)

Ruimtelijk onderzoek 

Woningen, maar ook aanbod van zorg of welzijnsproducten, krijgen meerwaarde door hun omgeving. Door beleidsonderwerpen op het juiste schaalniveau te bekijken, worden eerder passende maatregelen geformuleerd. Questan maakt analyses van landelijk tot op postcodeniveau.
(2014)

De markt voor dure huur 

Woningen vanaf € 700 vormen een ingewikkeld marktsegment. Geen subsisies, wel de concurrentie van goedkopere huur en de (fiscaal) gesubsidieerde koopsector. Voor een woningcorporatie in Tilburg stelde Questan een concurrentieanalyse op.
(2013)

Kleinschalige particuliere woon- en zorgvoorzieningen

De eigen bijdrage bij verblijf in een zorginstelling is voor mensen met hogere inkomens sterk gestegen. De vraag naar luxe woonvoorzieningen neemt hierdoor toe. Voor een landelijke zorgaanbieder stelde Questan een marktanalyse op.
(2013)